global.header.wishlistlink global.header.storelocator
country.label
order.orderdetails.shippingto country.us / locale.zh

Jennifer Lee,英国
Pale, Shadowed Speckled Traces, Fading Ellipse, Bronze Specks, Tilted Shelf,2017
将陶泥和天然氧化物融合在粘土中

 


这位苏格兰陶艺家曾在爱丁堡艺术学院和皇家艺术学院学习过,其作品在全球40多个公共展馆展出。Jennifer Lee青睐传统手工技艺,通过将金属氧化物融合到粘土中,形成自己的着色方法。

这个用手盘绕形成的容器利用氧化颜料构成“行星带”(早于此作品数十年形成的颜色),以微妙的平衡比例,捕捉时间的凝滞之感。利用古老的挤压和盘绕技术,一种探索之感与表面交织在一起,令人沉浸在环绕容器的瞩目“行星带”、光环和椭圆轨迹中。Lee希望提醒我们大自然纷繁复杂的变化,通过在此窑器中保留这种特殊颜色和粘土混合物,创造出一个流逝时光的永恒形象。

locale.shippingto

global.continent.africa
 • global.continent.africa
 • country.ci
 • country.eg
 • country.ke
 • country.ma
 • country.mu
 • country.ng
 • country.sn
 • country.za
global.continent.america
 • global.continent.america
 • country.ca
 • country.cl
 • country.co
 • country.mx
 • country.pr
 • country.us
global.continent.asia
 • global.continent.asia
 • country.au
 • country.bn
 • country.id
 • country.in
 • country.jp
 • country.kr
 • country.my
 • country.nz
 • country.ph
 • country.sg
 • country.th
global.continent.europe
 • global.continent.europe
 • country.ad
 • country.at
 • country.be
 • country.bg
 • country.ch
 • country.cy
 • country.cz
 • country.de
 • country.dk
 • country.ee
 • country.es
 • country.fi
 • country.fr
 • country.gb
 • country.gr
 • country.hr
 • country.hu
 • country.ie
 • country.it
 • country.lt
 • country.lu
 • country.lv
 • country.mc
 • country.mt
 • country.nl
 • country.no
 • country.pl
 • country.pt
 • country.ro
 • country.se
 • country.si
 • country.sk
global.continent.greaterchina
 • global.continent.greaterchina
 • country.cn
 • country.hk
 • country.mo
 • country.tw
global.continent.loewe
 • global.continent.loewe
 • country.lo
global.continent.middleeast
 • global.continent.middleeast
 • country.ae
 • country.bh
 • country.il
 • country.jo
 • country.kw
 • country.lb
 • country.om
 • country.qa
 • country.sa

locale.label

global.continue